Nākotnes melnraksti: 

Latvija 1948.-1955.

Autori: Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2013

Ir nonākusi jau trešā „Nākotnes melnraksti: Latvija" sērijas grāmata, kas aptver Latvijas pēckara vēstures visdramatiskākās lappuses - 1948. - 1955. gadi.

2010. gadā, trim autoriem vienojoties sagatavot materiālu ciklu vēsturiskās publicistikas žanrā, sākotnējā iecere bija noslēdzošās - trešās grāmatas izskaņā aplūkot materiālus, saistītus ar divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu beigu un deviņdesmito gadu sākuma pārmaiņām, kuras noteica Latvijas valsts attīstības virzienu pēc neatkarības atgūšanas. Divas pirmās grāmatas ieguva pilnīgi negaidītu popularitāti. Šauram ekspertu lokam iecerētie izdevumi iekļuva Latvijas pārdotāko grāmatu sarakstos. 

Divas pirmās grāmatas ieguva pilnīgi negaidītu popularitāti. Šauram ekspertu lokam iecerētie izdevumi iekļuva Latvijas pārdotāko grāmatu sarakstos. Diskusiju gaitā aplūkojamā laika perioda robežas nākamiem sējumiem tika sašaurinātas. Tagad autori ir nonākuši pie secinājuma, ka, lai nokļūtu līdz Atmodas laika zināmo un no plašākas publikas noklusēto notikumu izvērtējumam, vēl ir jāsagatavo vairāki grāmatas turpinājumi. Šāds lēmums nav radies tāpēc, ka autori būtu pārlieku aizrāvušies ar pašu rakstīšanas procesu. Vēsturisko dokumentu masa un informācijas „okeāns", kas tagad ir atslepenots, publiskots un pieejams, pat neņemot vēra to dokumentu daļu, kura vēl tiks publisko-ta nākotnē, tikai tagad ļauj apjaust, cik atbildīga un svarīga ir tā misija, kuru uzņēmušies grāmatas autori.

Darbs pie trešā „Nākotnes melnrakstu" sējuma bija visgrūtākais. Autori iepazinās ar vēsturiskajiem dokumentiem un aculiecinieku liecībām un pārliecinājās, ka Latvijas pirmā pēckara desmitgade, izņemot tās lappuses, kas skar pretdarbību režīmam un masu deportācijas 1949. gada martā, pēdējos divdesmit gados ir palikusi ārpus Latvijas vadošo vēsturnieku pētnieciskās intereses un joprojām ir Latvijas vēs-tures „baltais plankums".

Tāpēc masu deportāciju tematika nekļuva par galveno šajā grāma-tā. Pretdarbība padomju varai un pēckara represiju traģika ir detalizēti apskatīta desmitos un simtos grāmatu un pētījumu. „Nākotnes melnrakstu" autoriem diezin vai izdotos pateikt ko īpaši jaunu vai atklāt kādu nezināmu šķautni par šo - Latvijai tik sāpīgo un traģisko - tēmu. Tāpēc autori pievērsās tām pēckara desmitgades lappusēm, kas ir daudz mazāk pētītas - lappusēm, kuras skaudri atsedz pēckara Latvijas reali-tāti. Autori labi apzinās, ka 1949. gadā masveida deportāciju traģēdija skāra simtiem tūkstošus mūsu līdzpilsoņu likteņu. Par Staļina režīma noziegumu upuriem kļuva simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un desmitiem miljoni cilvēku Padomju Savienībā. Represiju apmēri radīja draudus latviešu zemniecības pastāvēšana un neatgriezeniski apdraudē-ja Latvijas valstiskuma saglabāšanas un atjaunošanas iespējas nākotnē.

Atlasot vēsturiskos dokumentus publicēšanai, autoriem palīdzēja tas, ka, par laimi, joprojām ir dzīvi daudzi tā laika notikumu aculiecinieki, kuriem grūtie pēckara gadi vēl ir labā atmiņā. Tas ļāva saglabāt tiešo saikni ar tā laika notikumiem un uzturēt dažādības līdzsvaru, atainojot tik dramatisko un pretrunīgo laiku Latvijas vēsturē. Autori labi saprot, ka darbojoties vēsturiskās publicistikas žanrā, aculiecinieku atmiņām, to saiknei ar darbā paustajām atziņām un viedokļiem ir īpaši būtiska loma, un tieši šī šķautne kļuva par noteicošo trešajā grāmatā.

Autori uzskata, ka viņu lielākais gandarījums, būs, ja, pabeidzot la-sīt šo grāmatu, vecākās paaudzes lasītāji teiks, ka grāmatas veidotāji ir pratuši atainot to dramatisko laikmetu, kurā pagāja šīs paaudzes bērnība un jaunība, un pēc tam ģimenes lokā atkal dalīsies atmiņās par labo un slikto pēckara pirmajā desmitgadē. Mēs ceram, ka vidējās paaudzes lasī-tāji spēs sajust un aptvert tās grūtības, kuras bija jāizcieš viņu vecākiem, lai nodrošinātu Latvijas valstiskuma saglabāšanu. Mēs ceram, ka arī jau-nākās paaudzes lasītājus grāmata rosinās iepazīties ar līdz šim mazāk zināmajiem vēsturiskajiem dokumentiem, ka grāmata veicinās dziļāku un noturīgāku interesi par savas Dzimtenes pagātnes iepazīšanu.

Lejupielādē grāmatu:


Publikācijas:

Foto no grāmatas prezentācijas